gallery/ยอย-ขาอ็อก isuzu tfr (มังกร)
gallery/สวมเฟือง-ยอย hino eh700 (1)
gallery/สวมเฟือง-ยอย isuzu npr 115 hp (1)
gallery/ลูกปืนตุ๊กตาเพลากลาง- สวมเฟือง-ยอย isuzu elf 250 (1)
gallery/สวมเฟือง-ยอย hino eh700 (2)
gallery/สวมเฟือง-ยอย isuzu npr 115 hp (2)
gallery/ลูกปืนตุ๊กตาเพลากลาง- สวมเฟือง-ยอย isuzu elf 250 (2)
gallery/สวมเฟือง-ยอย isuzu npr 115 hp (3)
gallery/สวมเฟือง-ยอย nissan cabon (หน้าแปลนเล็ก) (1)
gallery/สวมเฟือง-ยอย nissan cabon (หน้าแปลนเล็ก) (2)
gallery/สวมเฟือง-ยอย toyota bu (1)
gallery/สวมเฟือง-ยอย isuzu jcm
gallery/สวมเฟือง-ยอย toyota bu (2)
gallery/สวมเฟือง-ยอย toyota bu (3)
gallery/สวมเฟือง-ยอย -ตุ๊กตาเพลากลาง mitsubishi canter (1)
gallery/สวมเฟือง-ยอย -ตุ๊กตาเพลากลาง mitsubishi canter (2)
gallery/หน้าแปลนยอยข้อต่อ 2 หน้า mitsubishi fuso (1)
gallery/หน้าแปลนยอยข้อต่อ 2 หน้า mitsubishi fuso (2)